Застраховка „Гражданска отговорност“

Застраховката Гражданска отговорност на автомобилистите е с обект на застраховане гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на ППС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, на чиято територия е настъпила вредата.

Застрахователният договор за задължителна застраховка Гражданска отговорност покрива отговорността на застрахованите лица, за вреди, причинени на територията на Република България, а от 01.01.2007г. и на територията на държава, членка на Европейския съюз, съгласно нейния закон.

Застрахователният договор се сключва за срок от една година.

Застраховката се сключва на основание условията и разпоредбите на Кодекса за застраховане и Наредба №24/08.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства на КФН.

Застраховка „Каско на МПС“

Застраховката Каско на МПС покрива преки физически загуби или повреди на застрахованото превозно средство. Покритието може да включва следните рискове:

  • Пожар и/или експлозия, възникнали по време на експлоатацията на МПС;
  • Природни бедствия (буря, ураган, удар от мълния, градушка, проливен дъжд, морски вълни, падане върху МПС на снежна маса или ледени късове, падане върху МПС на твърди тела и предмети, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия;
  • Авария на промишлени или битови водопроводни, канализационни, газопроводни, паропроводни и електрически инсталации;
  • Злоумишлени действия на трети лица – счупване, пробиване, изкъртване, надраскване, заливане с бои или други химикали;
  • Пътнотранспортно произшествие при сблъскване или удар на МПС помежду им или с други подвижни или неподвижни предмети, животни, хора. Отваряне на капак или врата на МПС по време на движение;
  • Кражба на цялото МПС; нанесени повреди при кражба или опит за кражба чрез взлом; кражба чрез взлом на стационарно монтирано радиооборудване;
  • Умишлен палеж или взривяване;
  • Грабеж на цялото МПС.

Застраховка „Автоасистанс“

Застраховката Автоасистанс осигурява денонощна техническа помощ на авариралия автомобил, а при необходимост и медицинска помощ на пътниците в него, а също така и допълнително съдействие при настъпване на пътно-транспортно произшествие, повреда или кражба на МПС.

В случай, че застрахованата кола се повреди по време на път или при пътно-транспортно произшествие, е необходимо само да се позвъни на телефона на Асистанс центъра.

При пътно-транспортно произшествие, в което са пострадали застраховани лица, Застрахователната компания организира и заплаща разходите за транспортиране до център за спешна медицинска помощ или друго лечебно заведение.

Компанията организира и заплаща още транспортирането на всички застраховани лица в автомобила от мястото на ПТП до най-близкия населен пункт, от който може да се извърши връщането до дома с обществен транспорт.

В зависимост от конкретния случай, резервира и заплаща хотел за всички пътници от застрахованият автомобил до лимита, посочен в застрахователната полица.

Застраховка „Зелена Карта“

Зелената карта е сертификат, който се издава на база действаща застраховка Гражданска отговорност на МПС. Всеки клиент по застраховка Гражданска отговорност на МПС има право да получи сертификат Зелена Карта.

Тя покрива отговорността на водача, причинил пътно-транспортно произшествие и нанесените от него имуществени и неимуществени вреди, на територията на страни от международното споразумение „Зелена карта“.

След приемането на Р. България в ЕС и с разширяване на териториалното покритие на застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилиста за страните от европейското икономическо пространство, покритието на застраховка “Зелена карта” се ограничи до територията на т. нар. трети държави, участващи в системата „Зелена карта”, които не са членки на Европейския съюз, но са членки на Международното споразумение “Зелена карта”. Освен в държавите от ЕС, застраховката има покритие без да се издава сертификат и в Швейцария, Лихтенщайн, Исландия и Норвегия.

Отговорността на застрахователите по тази застраховка е ограничена до задължителния минимален лимит за страната, където е настъпило произшествието.

Застраховка “Зелена карта” не покрива щетите на самото МПС, виновно за пътно-транспортното произшествие както и отговорността на Застрахования като превозвач на товари.

Държавите, за които задължително се изисква сертификат “Зелена карта” са Албания, Андора, Босна и Херцеговина, Украйна, Хърватска, Израел, Иран, Мароко, Молдова, Македония, Тунис, Турция, Беларус, Сърбия и Черна гора.