Застраховка на Кредити

Срещу заплащане на застрахователна премия, Застрахователят покрива риска на Застрахования от неизпълнение на парично задължение от страна на неговия длъжник, произтичащо от Договор за кредит, финансиране, овърдрафт, факторинг, форфетинг, авансово плащане, гаранция и др. Предмет на застрахователно покритие е главницата и уговорената в Договора за кредит, финансиране, овърдрафт, факторинг, форфетинг, авансово плащане, гаранция и др. лихва.

Застраховка на Гаранции

Застрахова се рискът от финансови загуби и/или допълнителни разноски във връзка с плащания по посочен в застрахователната полица пряк или непряк гаранционен договор (гаранция). В зависимост от характера на гарантираното задължение на отговорното лице договореното застрахователно покритие обхваща:

 • Гарантиране на митнически задължения (държавни вземания) на отговорното лице (вносител, спедитор и др.) съгласно действащото българско законодателство;
 • Гарантиране изпълнението на договорни задължения на отговорното лице, в това число във връзка по:
 1. договори за доставка на стоки и/или извършване на услуги;
 2. възстановяване на авансово плащане от страна на отговорното лице при разваляне на договор;
 3. добро изпълнение и функционални гаранции (Bonds, Liquidateddamages).
 • Гаранции за участие в търг (конкурс) или процедура за възлагане на поръчка, включително случаите, когато при спечелване гаранцията прераства в гаранция за добро изпълнение.
 • Други гаранции, одобрени изрично от застрахователя.

Застраховат се кредити, гаранции и други финансови загуби на застрахования.

В зависимост от характера на гарантираното задължение на отговорното лице договореното застрахователно покритие обхваща:

 • Финансови загуби, свързани с договори за наем на недвижим имот;
 • Финансови загуби или разноски понесени от Застрахования – доставчик или изпълнител по търговски договор;
 • Финансови загуби, вследствие на лошо време , вследствие пожар и природни бедствия;
 • Загуба на доход вследствие авария на машини;
 • Загуба на трудово възнаграждение;
 • Загуби вследствие неплащане на лизингови вноски;
 • Загуба на пазарна стойност;
 • Косвени търговски загуби;
 • Други нетърговски финансови загуби;
 • Други финансови загуби.

Застраховка на разни финансови загуби