Застраховки на юридически лица

Тази застраховка гарантира защита на производствени активи като офиси, търговски обекти, производствени предприятия и сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси и други срещу загуби, причинени от:

  • пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;
  • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;
  • свличане или срутване на земни пластове;
  • тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
  • измокряне в резултат от авария на ВиК;
  • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
  • счупване на трайно монтирани стъкла;
  • удар от пътно превозно средство или животно;
  • разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти; кражба чрез взлом;
  • земетресение.

Към тези рискове могат да се добавят с допълнително договаряне: Прекъсване на бизнеса, Авария на машини и някой видове отговорности. Доброволна застраховка

Застраховка на домашно имущество

Застрахован е дома като недвижима собственост и имуществото в него срещу кражба, пожар, земетресение, природни бедствия, ВиК аварии, наводнения, причинени от съседи, токов удар и късо съединение. Има опции за включване на отговорности ( ако наводниш съседите например, изплащат на тях от името на клиента.) Доброволна застраховка.

Застраховка на електронно оборудване

Строително-монтажни рискове

Тази застраховка е предназначена за инвеститорите, предприемачите, изпълнителите или подизпълнителите на всякакви социално-битови, промишлени, инженерингови и индивидуални строителни обекти. Идеята е да се застраховат всички рискове като се изключват от застраховката грешки на строителя или проектаната. Рисковете са много за изброяване, и застрахователят би бил по конкретен при една определена оферта.