Карго

Обект на тази застраховка са товари по време на международни и вътрешни превози. Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара, опаковката, вида на превоза и дестинациите.

Отговорност на превозвача

Застрахователното покритие на тази застраховка осигурява превозвача при рекламации за загуби или повреди на товара, възникнали по време на превоза.

Повечето застрахователни дружества изплащат застрахователни обезщетения за щети на стоките до действителната им стойност, но не повече от 8.33 СПТ* (специални права на тираж – SDR) на килограм липсващо тегло.

По желание на клиента и срещу заплащане на допълнителна премия се предлагат и по-високи нива на покритие. Стандартното покритие може да се разшири и да обхване отговорността на превозвача за увреждане на контейнер и контейнерно оборудване в резултат от пътно-транспортно произшествие, пожар или природни бедствия.

Възстановяват се и разходи за спасяване на товара, включително складиране до 48 часа, в резултат от пътно-транспортно произшествие, както и разходи за оглед от аварийни комисари и издаване на съответните документи.

Застраховката може да се сключи за период от 1 месец, 3 месеца, 6 месеца или 1 година или за отделен превоз. Не е задължителна, но най-често за да сключат договор за превоз, отсрещната страна иска да представиш полица.

Каско на летателни апарати

Обект на тази застраховка са моторни и безмоторни самолети, вертолети, делтапланери, балони и др. Летателните апарати се застраховат срещу пълна загуба (реална или конструктивна) или частични щети.

Каско на плавателни съдове

Този вид застраховане се регламентира както с „Общи условия за застраховане на плавателни съдове”, предлагани от различните застрахователни компании, така и с английските Institute Time Clauses Hulls — Time 1.11.95 г.

Обект на застраховане са плавателни съдове от всякакъв тип, включително плаващи докове и платформи, по време на техния строеж, изпитания и предимно при тяхната експлоатация.