Професионална отговорност

При някои професии законът предвижда сключване на задължителна застраховка „Отговорност” от страна на практикуващите ги специалисти. Всеки нотариус, лекар или адвокат може да получи допълнителна сигурност като застрахова своята професионална отговорност.

Застраховките, които са задължителни са следните:

  • Отговорност на адвоката;
  • Отговорност на туроператора;
  • Отговорност на нотариуса;
  • Отговорност на дипломирания експерт-счетоводител;
  • Отговорност на лекари и медицински персонал;
  • Отговорност на проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор;
  • Отговорност на застрахователни брокери;
  • Отговорност на агенти по продажба на самолетни билети;
  • Отговорност на строител. ( Задължителна е само ако фирмата членува в камарата на строителите ) Въпреки това много от инвеститорите изискват от изпълнителите да имат този вид застраховка, дори и да не членуват в камарата.

Обща гражданска отговорност

Тази застраховка покрива Вашата гражданска отговорност, а така също и гражданската отговорност на Вашите служители за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица, произтичащи от действия или бездействия, свързани с дейността на фирмата.

Някои застрахователни компании предлагат застраховка, предназначена за физически лица. Тя покрива всички суми, които застрахованият бъде законово задължен да плати като компенсация за вреди на основание претенции на трети лица, както и разноските за уреждане на претенциите, одобрени от застрахователя.

Покритието касае отговорността на застрахования в качеството му на глава на семейство, работодател на лица, работещи в домакинството, владелец на апартамент(и), къща и/или вила, които ползва лично, притежател на домашни животни и пчели (освен кучета, едър рогат добитък, ездитни и впрегатни животни), упражняващ спортни дейности (освен лов, гребане, ветроходство и водомоторен спорт), велосипедист.

По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на собственост на кучета, ездитни и впрегатни животни, имоти, които застрахованият не ползва лично, ремонтни дейности, регламентиран лов и водни спортове (гребане, ветроходство и водомоторен спорт).

Покритието е в сила и по отношение на членовете на домакинството на застрахования.