Застраховка Живот

  • Подходяща за физически лица, желаещи да натрупат средства в Спестовен фонд, успоредно с осигуряване на застрахователна защита.
  • Подходяща за физически лица, желаещи да осигурят едно по-добро бъдеще на децата си.
  • Дава възможност за участие в Инвестиционни фондове, като физическите лица предоставят на професионалисти грижата за собствените им спестявания и осигуряването на добра доходност.
  • Подходяща за юридически лица, желаещи да осигурят застрахователна защита на служителите си, като внесените средства по застраховката са нормативно признати разходи за данъчни цели.

Женитбена застраховка

Детска застраховка

Живот и инвестиционни фондове